• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Agenda MR-vergadering

Datum: 29-03-2016
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: De Zevensprong

Overige info:

1.         Opening

2.         Mededeling team (besloten)

-                      Voortgang groepen

-                      Financiën school

-                      Resultaten CITO M-toetsen schoolbreed

-                      Voortgang jaarplan 2015-2016

-                      Ouderplan (stand van zaken)

3.         Notulen vorige vergadering (inclusief aktielijst) (besloten)

-                      Evaluatie nieuwe opzet overblijf

-                      Leerlingtevredenheidsenquête

-                      Wet sociale veiligheid

4.         Ingekomen agendapunten (besloten)

-                      Reacties ouders en directie lestijden groep 4

-                      Overige reacties directie

-                      Speerpunten MR

5.         Ingekomen stukken (besloten)

6.         Rondvraag (besloten)

ja/nee/misschien-vragen, anders naar volgende vergadering

7.         GMR (zie eerder verzonden mails) (open)          

8.         Vanuit de jaarplanning (besloten)

-                      Schoolbegroting

-                      Beschouwing koers en prognose van de school

-                      Vakantierooster (GMR – adviseren)

-                      Jaarrekening school

-                      Voortgang schoolplan aankomend schooljaar

-                      Concept-formatie

9.         Wat verder ter tafel komt (WVTTK) (besloten)

10.       Sluiting

Volgende vergadering ­­­­7 juni 2016