• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Agenda MR-vergadering

Datum: 29-09-2015
Aanvang: 19:30
Locatie: De Zevensprong

Overige info:

1.         Opening

2.         Mededeling team (besloten)

3.         Notulen vorige vergadering (inclusief aktielijst) (besloten)

-                      Huishoudelijk reglement

-                      Punten aktielijst

4.         Ingekomen agendapunten (besloten)

5.         Ingekomen stukken (besloten)

6.         Rondvraag (besloten)

ja/nee/misschien-vragen, anders naar volgende vergadering

7.         GMR (zie eerder verzonden mails) (open)

 -          Taakbeleid 2015 (brief + document)

-           Ambitiegesprek

-           Wet sociale veiligheid

-           (G)MR-bijeenkomst inzake CAO 14-10-2015

-          WMS-congres 15-11-2015

-           OPR – Passend Onderwijs

-           IPAP

8.         Vanuit de jaarplanning (besloten)

-          Installatie nieuwe leden + taakverdeling

-          Vaststelling jaarplan

-          Inventarisatie scholingsbehoefte

-          Begroting OR i.v.m. beoordelen ouderbijdrage

9.         Wat verder ter tafel komt (WVTTK) (besloten)

10.       Sluiting

Volgende vergadering (nog nader te bepalen)