• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Agenda MR-vergadering

Datum: 15-06-2015
Aanvang: 15:00
Locatie: De Zevensprong

Overige info:

1. Opening

2. Mededeling team (besloten)

3. Notulen vorige vergadering (inclusief aktielijst) (besloten)

4. Ingekomen agendapunten (besloten)

5. Ingekomen stukken (besloten)

6. Rondvraag (besloten)

7. Voortgang methode-keuze sociaal-emotionele ontwikkeling (open)

8. GMR (zie eerder verzonden mails) (open)

- Taakbeleid 2015

- Evaluatie Jaarplan 2014-2015

- Concept Jaarplan 2015-2016

- Meerjarig Bestuursplan 2015-2018

9. Vanuit de jaarplanning (besloten)

10. Wat verder ter tafel komt (WVTTK) (besloten)

11. Sluiting

 

Volgende vergadering (nog nader te bepalen)