• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Agenda MR-vergadering

Datum: 19-06-2018
Aanvang: 19.30u
Locatie: De Zevensprong

Overige info:

 

1. Opening

 

2. Vanuit de jaarplanning

-      Financiële stand van zaken 2018 (apr-jun

-      Jaarrekening school 2017 en begroting 2018 (digitaal)

-      Voortgang schoolplan 2017-2018 (apr-jun) 

-      Evaluatie overblijf 2018 (feb-jun) (2x per jaar); voortgang plannen/ideeën Team

-      Inzicht klachten/opmerkingen/verbeterpunten 2018 (feb-jun)  (2x per jaar)

-      (vóór 1 juli) Het jaarverslag over het voorgaande kalenderjaar met daarin in ieder geval de uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert bij de uitoefening van zijn bevoegdheden (vlg art. 8, lid 2c WMS)

-      Jaarverslag SOPOH

-      Evaluatie: taakverdeling, taakbelasting, taaktevredenheid MR-leden

-      Vaststellen vergaderdatums aankomend schooljaar; i.i.g. datumprikken voor de eerste vergadering

-      Concept-jaarverslag MR

-      Vaststellen formatieplan aankomend schooljaar (= instemmingsrecht personeelsgeleding vlg art 12 lid 1b WMS)

-      Verkiezingen MR; voortgang

 

3. Mededeling team/directie

-      Updaten MR-reglement; is van 2012 (advies van S.Deutekom, VOO)

-      Middelen vanuit het Rijk; voortgang voorstel inzet budget Werkdrukakkoord

-      Evaluatie Ouderbetrokkenheid 3.0; voortgang gesprekken en betrekken voorzitter-OR + klassenouders

-      Uitslag IEP-toetsen

 

4. Notulen vorige vergaderingen (inclusief aktielijst)

-      Aktielijst/Besluitenlijst afvinken

 

5. Ingekomen agendapunten

-      Activiteitenplan opmaak vaststellen; doelen/plannen/begrotingMR SJ18-19 benoemen

-      Vrijwillige bijdrage; beleid en organisatie; brief 07maa2018 Minister Slob eis actie schoolbeleid+communicatie 

-      Toehoorders Reglement (aangehouden na vorige vergaderingen)

-      Aanstelling nieuwe directeur; voortgang sollicitaties 

 

6. Ingekomen stukken

 

7. GMR

 

8. Wat verder ter tafel komt

 

9. Sluiting 

 

 

Volgende vergadering DI .. september 2018.