• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Agenda MR-vergadering

Datum: 24-04-2018
Aanvang: 19.30u
Locatie: De Zevensprong

Overige info:

 

1.       Opening

2.       Vanuit de jaarplanning

-        Financiële stand van zaken 2018 (jan-maa)

-        Jaarrekening school 2017 (op papier)

-        Voortgang schoolplan 2017-2018(feb-maa)

-        Schoolplan aankomend schooljaar

-        Concept formatie aankomend schooljaar

-        Vakantierooster aankomend schooljaar (=adviesrecht vlg art 11 lid1 | WMS)

-        (vóór 1 mei) Informatie over middelen die van het Rijk worden verkregen (vlg art 8, lid 2b | WMS)

-        Verkiezingsprocedure MR (inventariseren, datum prikken + organiseren, MR-promotie)  

-        Financiële kaderbrief voor de schoolbegroting van het volgende jaar, inclusief een risicoanalyse (=inforecht vlg art 8 lid 2 WMS

 

3.       Mededeling team/directie

-        Huiswerkbeleid; check, staat nog als concept 2015 op de website

-        Ouderbetrokkenheid 3.0 ; update

-        Updaten MR-reglement; is van 2012 (advies van S.Deutekom, VOO)

 

4.       Notulen vorige vergaderingen (inclusief aktielijst)

-        Aktielijst/Besluitenlijst afvinken

 

5.       Ingekomen agendapunten

-        Activiteitenplan opmaak updaten; iig t/m Hfdst: Missie, Visie en Doelen

-        Gebruik Sopoh ShareOneDrive voor het gezamenlijk delen/bewerken van stukken

-        Schoonmaak; Email Daniëlle Rodenhuis 12maa2018 11.55u

-        Petitie POinactie; Email ad Keijzer Obs De Bosrank 08feb2018 21.31u

-        Vrijwillige bijdrage; brief 07maa2018 Minister Slob eis actie schoolbeleid+communicatie

 

6.    Ingekomen stukken

 

7.       GMR

8.       Wat verder ter tafel komt

-        Terugkoppeling VO-advies;

-        Voorstel extra vergadering inplannen i.v.m. volle agenda’s, aantal doorgeschoven punten, verkiezingen en afmaken van het Concept-Activiteitenplan

 

9.       Sluiting
Volgende vergadering DI 19 juni 2018.