• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Agenda MR-vergadering

Datum: 06-02-2018
Aanvang: 19.30u
Locatie: De Zevensprong

Overige info:

1. Opening 

 

2. Vanuit de jaarplanning 

    - Financiële stand van zaken (nov-dec)

    - Financiële kaderbrief voor de schoolbegroting van het volgende jaar, inclusief een risicoanalyse (=inforecht vlg art       8 lid 2 WMS)  (nov-dec) 

    - Voortgang schoolplan (jan) 

    - (vóór 1 januari) Begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig

       gebied (WMS art. 8, lid 2a) (= adviesrecht vlg art 11, lid 1b WMS) (jan)

    - Inzicht klachten/opmerkingen/verbeterpunten sep2017 t/m jan2018  (2x per jaar)

    - Evaluatie overblijf sep2017 t/m jan2018 (2x per jaar) 

 

3. Mededeling team/directie

    - Rapportage audit Zevensprong;

    - Huiswerkbeleid; check 

 

4 .Notulen vorige vergaderingen (inclusief aktielijst)

    - Aktielijst/Besluitenlijst afvinken 

5. Ingekomen agendapunten

    - Nabespreken VOO workshop 'Activiteitenplan maken' 

    - Gebruik Sopoh ShareOneDrive voor het gezamenlijk delen/bewerken van stukken

    - Toehoorders Reglement (aangehouden na vorige vergadering)

    - Verslag deelname WMS-congres 2017

    - Secretarisfunctie en website onderhoud

    - Communicatie vanuit directie

 

6. Ingekomen stukken 

 

7. GMR

    - Reactie MR op email/vraag OPR – geldstromen passend onderwijs

    - Reactie MR op email/vraag Esther Veldt (ICT-beleid; Mobiliteit)

 

8. Wat verder ter tafel komt

 

9. Sluiting 

 

 

 

Volgende vergadering DI 27 maart 2018.