• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Agenda MR-vergadering

Datum: 04-10-2017
Aanvang: 19.30u
Locatie: Lerarenkamer De Zevensprong

Overige info:

1. Opening
 
2. Vanuit de jaarplanning
- Evaluatie overblijf
- Installatie nieuwe leden + taakverdeling (overdracht secretariaat incl website)
- Inventarisatie scholingsbehoefte => bespreken bijeenkomst ‘Activiteitenplan’
- Schoolplan/zorgplan (= instemmingsrecht vlg art 10b WMS)
- Vaststelling jaarplan (moet door de MR worden voorzien van een ‘voor gezien’ stempel)
- (juli) Financiële stand van zaken over eerste half jaar
- Begroting OR i.v.m. beoordelen ouderbijdrage
 
3. Mededeling team
- Bespreken eventueel vooraf gemailde input directeur
- Toelichting directeur op opmerkingen sociale media protocol
 
4. Notulen vorige vergadering (inclusief aktielijst)
- Bespreken procedures VO-advies
 
5. Ingekomen agendapunten
 
6. Ingekomen stukken
 
7. Rondvraag
ja/nee/misschien-vragen, anders naar volgende vergadering
 
8. GMR
 
9. Wat verder ter tafel komt
 
10. Sluiting
 
Volgende vergadering nog nader te bepalen met nieuwe samenstelling