• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Agenda MR-vergadering

Datum: 21-11-2017
Aanvang: 19:30
Locatie: De Zevensprong

Overige info:

1. Opening

2. Vanuit de jaarplanning

• (oktober) Resultaat telling 1 oktober en de eventuele gevolgen voor de financiën

• Financiële stand van zaken over drie kwartalen

• Financiële kaderbrief voor de schoolbegroting van het volgende jaar, inclusief een risicoanalyse (=inforecht vlg art 8 lid 2 WMS)

3. Mededeling team

4. Notulen vorige vergadering (inclusief aktielijst)

5. Ingekomen agendapunten

6. Ingekomen stukken

7. GMR

8. Wat verder ter tafel komt

9. Sluiting

Volgende vergadering 6 februari 2018