• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Agenda MR-vergadering

Datum: 20-06-2017
Aanvang: 19:30
Locatie: De Zevensprong

Overige info:

1. Opening

2. Mededeling team

- Bespreken vooraf gemailde input directeur

3. Notulen vorige vergadering (inclusief aktielijst)

4. Ingekomen agendapunten

5. Ingekomen stukken

6. Rondvraag

(ja/nee/misschien-vragen, anders naar volgende vergadering)

7. GMR

8. Vanuit de jaarplanning

- (vóór 1 juli) Het jaarverslag over het voorgaande kalenderjaar (vlg art. 8, lid 2c WMS)

- Vaststellen formatieplan (= instemmingrecht personeelsgeleding vlg art 12 lid 1b WMS)

- Jaarverslag SOPOH

- Evaluatie: taakverdeling, taakbelasting, taaktevredenheid

- Vaststellen vergaderdata aankomend schooljaar

- Concept-jaarverslag MR

- Organisatie jaarvergadering (zie besluit 14-11-2016)

9. Wat verder ter tafel komt

10. Sluiting

Volgende vergadering nog nader te bepalen met nieuwe samenstelling