• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Agenda MR-vergadering

Datum: 02-05-2017
Aanvang: 19:30
Locatie: De Zevensprong

Overige info:

1. Opening

2. Mededeling team

- Bespreken vooraf gemailde input directeur

3. Notulen vorige vergadering (inclusief aktielijst)

4. Ingekomen agendapunten

5. Ingekomen stukken

6. Rondvraag

(ja/nee/misschien-vragen, anders naar volgende vergadering)

7. GMR - Inventariseren behoefte MR/GMR-avond

8. Vanuit de jaarplanning

- (in april) Financiële stand van zaken over eerste kwartaal en de voorlopige uitkomsten van de jaarrekening van het voorgaande kalenderjaar

- (vóór 1 mei) Informatie over de middelen die van het Rijk worden verkregen (WMS art. 8, lid 2b)

- Verkiezingsprocedure MR-leden

9. Wat verder ter tafel komt

10. Sluiting

Volgende vergadering 20 juni 2017