• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Agenda MR-vergadering

Datum: 07-03-2017
Aanvang: 19:30
Locatie: De Zevensprong

Overige info:

1. Opening

2. Mededeling team (besloten)

- Voortgang VVE (stand van zaken)

- Voortgang groepen

- Voortgang schoolplein (= adviesrecht vlg art 11 lid 1n WMS)

- Voortgang schoolplan huidig schooljaar

- Ouderplan (wanneer weer opgepakt/stand van zaken conceptbeleidsplan)(= instemmingsrecht vlg art 10d en adviesrecht vlg art 11 lid 1f WMS)

- Leerlingtevredenheidsenquête (update planning maart/april haalbaar?)

- Schoolbegroting (zie vorige notulen, inforecht vlg art 8 lid 2 WMS)

- Update deelname normeringstoets IEP

- Concepten schooldocumenten

- Onderwijsassistent

- Huiswerkbeleid

- Urentabel

- Vakantierooster

- Jaaroverzicht

3. Notulen vorige vergadering (inclusief aktielijst) (besloten)

- Speerpunten MR concretiseren (zie ook als input bijlage VOO-activiteitenplan 2016-2017)

- Punten aktielijst

4. Ingekomen agendapunten (besloten)

5. Ingekomen stukken (besloten)

6. Rondvraag (besloten) ja/nee/misschien-vragen, anders naar volgende vergadering

7. GMR (zie eerder verzonden mails) (open)

8. Vanuit de jaarplanning (besloten)

- Beschouwing koers en prognose van de school

- Jaarrekening school

- Voortgang schoolplan aankomend schooljaar

- Concept formatie

- Vakantierooster (adviesrecht vlg art 11 lid 1l WMS)

- Evaluatie overblijf (art 13 lid 1f WMS: oudergeleding heeft instemmingsrecht op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang)

9. Wat verder ter tafel komt (WVTTK) (besloten)

10. Sluiting

Volgende vergadering 2 mei 2017