• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Agenda MR-vergadering

Datum: 10-01-2017
Aanvang: 19:30
Locatie: De Zevensprong

Overige info:

1. Opening

2. Mededeling team (besloten)

- Voortgang VVE (stand van zaken)

- Voortgang groepen

- Voortgang schoolplein (= adviesrecht vlg art 11 lid 1n WMS)

- Ouderplan (wanneer weer opgepakt/stand van zaken conceptbeleidsplan)(= instemmingsrecht vlg art 10d en adviesrecht vlg art 11 lid 1f WMS)

- Leerlingtevredenheidsenquête (update studiedag + wanneer uitrol)

- Schoolbegroting (vanuit jaarplanning + zie vorige notulen, inforecht vlg art 8 lid 2 WMS)

3. Notulen vorige vergadering (inclusief aktielijst) (besloten)

- Speerpunten MR vaststellen

- Punten aktielijst

4. Ingekomen agendapunten (besloten)

5. Ingekomen stukken (besloten)

- Update status concepten pestprotocol, schoolgids, veiligheidsbeleid, klachtenprocedure en Social Media Protocol OBS De Zevensprong

6. Rondvraag (besloten)

ja/nee/misschien-vragen, anders naar volgende vergadering

7. GMR (open)

8. Vanuit de jaarplanning (besloten)

- Voortgang schoolplan

- Begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied (WMS art. 8, lid 2a) (= adviesrecht artikel 11, lid 1b WMS)

- Jaarplan/zorgplan 2016-2017 (= instemmingsrecht vlg art 10b WMS)

- Begroting OR i.v.m. beoordelen ouderbijdrage

9. Wat verder ter tafel komt (WVTTK) (besloten)

10. Sluiting

Volgende vergadering 7 maart 2017