• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Agenda MR-vergadering

Datum: 14-11-2016
Aanvang: 19:30
Locatie: De Zevensprong

Overige info:

1. Opening

 

2. Mededeling team (besloten)

- Voortgang VVE

- Voortgang groepen

- Voortgang schoolplein (= adviesrecht vlg art   11 lid 1n WMS)

- Ouderplan (= instemmingsrecht vlg art 10d en adviesrecht vlg art 11 lid 1f WMS)

- Leerlingtevredenheidsenquête

- Jaarvergadering

- Resultaat telling 1 oktober en de eventuele gevolgen voor de financiën

- Schoolbegroting (inforecht vlg art 8 lid 2 WMS)

- Eindresultaten 2015-2016

 

3. Notulen vorige vergadering (inclusief aktielijst) (besloten)

- Speerpunten MR vaststellen

- Punten aktielijst

 

4. Ingekomen agendapunten (besloten)

 

5. Ingekomen stukken (besloten)

- Concept herzien Pestprotocol OBS De Zevensprong

- Concept schoolgids 24102016 (instemmingsrecht oudergeleding vlg art 13 lid 1g WMS)

- Concept herzien veiligheidsbeleid OBS De Zevensprong (instemmingsrecht vlg art 10e WMS)

- Concept herzien klachtenprocedure (instemmingsrecht vlg art 10g WMS)

- Klachtenregistratieformulier

- Social Media Protocol OBS De Zevensprong

 

6. Rondvraag (besloten)

ja/nee/misschien-vragen, anders naar volgende vergadering

 

7. GMR (zie eerder verzonden mails) (open)

- Notulen vergadering GMR 1

 

8. Vanuit de jaarplanning (besloten)

- Jaarplan/zorgplan 2016-2017 (= instemmingsrecht vlg art 10b WMS)

- Begroting OR i.v.m. beoordelen ouderbijdrage

 

9. Wat verder ter tafel komt (WVTTK) (besloten)

 

10. Sluiting

 

Volgende vergadering 10 januari 2017