• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Agenda MR-vergadering

Datum: 30-11--0001
Aanvang: 19:30
Locatie: De Zevensprong

Overige info:

1. Opening 2. Mededeling team (besloten) - Voortgang VVE (stand van zaken) - Voortgang groepen - Voortgang schoolplein (= adviesrecht vlg art 11 lid 1n WMS) - Ouderplan (= instemmingsrecht vlg art 10d en adviesrecht vlg art 11 lid 1f WMS) - Leerlingtevredenheidsenquête - Jaarvergadering (reactie directie op voorstel MR tbv opzet dit schooljaar) - Resultaat telling 1 oktober en de eventuele gevolgen voor de financiën - Schoolbegroting (inforecht vlg art 8 lid 2 WMS) - Eindresultaten 2015-2016 3. Notulen vorige vergadering (inclusief aktielijst) (besloten) - Speerpunten MR vaststellen - Punten aktielijst 4. Ingekomen agendapunten (besloten) 5. Ingekomen stukken (besloten) - Concept herzien Pestprotocol OBS De Zevensprong - Concept schoolgids 24102016 (instemmingsrecht oudergeleding vlg art 13 lid 1g WMS) - Concept herzien veiligheidsbeleid OBS De Zevensprong (instemmingsrecht vlg art 10e WMS) - Concept herzien klachtenprocedure (instemmingsrecht vlg art 10g WMS) - Klachtenregistratieformulier - Social Media Protocol OBS De Zevensprong 6. Rondvraag (besloten) ja/nee/misschien-vragen, anders naar volgende vergadering 7. GMR (zie eerder verzonden mails) (open) - Notulen vergadering GMR 1 8. Vanuit de jaarplanning (besloten) - Jaarplan/zorgplan 2016-2017 (= instemmingsrecht vlg art 10b WMS) - Begroting OR i.v.m. beoordelen ouderbijdrage 9. Wat verder ter tafel komt (WVTTK) (besloten) 10. Sluiting Volgende vergadering 10 januari 2017