• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Agenda MR-vergadering

Datum: 12-09-2016
Aanvang: 19:30
Locatie: De Zevensprong

Overige info:

1. Opening

 

2. Mededeling team (besloten)

- Voortgang VVE

- Voortgang nieuwe opzet overblijf

- Voortgang groepen

- Voortgang schoolplein (= adviesrecht vlg art 11n WMS)

- Jaarplan 2015-2016 evaluatie

- Ouderplan (= instemmingsrecht vlg art 10d en adviesrecht vlg art 11f WMS)

- Leerlingtevredenheidsenquête

 

3. Notulen vorige vergadering (inclusief aktielijst) (besloten)

- Speerpunten MR vaststellen

- Jaarvergadering

- Concept-jaarverslag MR

- Punten aktielijst

 

4. Ingekomen agendapunten (besloten)

 

5. Ingekomen stukken (open)

- Jaarplan SOPOH 2014-2018

- Jaarplan SOPOH 2016-2017

- Folder SOPOH-academie

- VOO Reactie internetconsultatie instemming begroting

- VOO - Wetsvoorstel versterking bestuurskracht aangenomen

 

6. Rondvraag (besloten)

ja/nee/misschien-vragen, anders naar volgende vergadering

 

7. GMR (zie eerder verzonden mails) (open)

- Brochure Kader Primair Special

- CAO PO 2016-2017 belangrijkste veranderingen

 

8. Vanuit de jaarplanning (besloten)

- Installatie nieuwe leden + taakverdeling

- Inventarisatie scholingsbehoefte

- Jaarplan/zorgplan 2016-2017 (= instemmingsrecht vlg art 10b WMS)

- Begroting OR i.v.m. beoordelen ouderbijdrage

 

9. Wat verder ter tafel komt (WVTTK) (besloten)

 

10. Sluiting

 

Volgende vergadering 8 november 2016