• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Agenda MR-vergadering

Datum: 07-06-2016
Aanvang: 19:30
Locatie: De Zevensprong

Overige info:

1.         Opening

2.         Mededeling team (besloten)

-                      Voortgang groepen

-                      Voortgang jaarplan 2015-2016

-                      Ouderplan

-                      Leerlingtevredenheidsenquête

-                      Formatieplan

-                      Jaarvergadering

3.         Notulen vorige vergadering (inclusief aktielijst) (besloten)

-                      Evaluatie nieuwe opzet overblijf

-                      Speerpunten MR

-                      Punten aktielijst

4.         Ingekomen agendapunten (besloten)

5.         Ingekomen stukken (besloten)

6.         Rondvraag (besloten)

ja/nee/misschien-vragen, anders naar volgende vergadering

7.         GMR (zie eerder verzonden mails) (open)          

8.         Vanuit de jaarplanning (besloten)

-                      Verkiezingsprocedure nieuwe MR-leden

-                      Jaarverslag SOPOH

-                      Evaluatie: taakverdeling, taakbelasting, taaktevredenheid

-                      Vaststellen vergaderdata aankomend schooljaar

-                      Voorbereiden jaarvergadering

-                      Concept-jaarverslag MR

9.         Wat verder ter tafel komt (WVTTK) (besloten)

10.       Sluiting

Volgende vergadering ­­­­12 september 2016